MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

 Mặt bằng tầng Millennium

CĂN HỘ A.01

căn A.01

CĂN HỘ A.02

 

CĂN HỘ A.03

 

CĂN HỘ A.04

 

CĂN HỘ A.05

 

CĂN HỘ A.06

 

CĂN HỘ A.07

 

CĂN HỘ A.08

 

 

CĂN HỘ A.09

 

CĂN HỘ A.10

 

CĂN HỘ A.11

CĂN HỘ A.12

CĂN HỘ A.12a

CĂN HỘ B.01

CĂN HỘ B.02

CĂN HỘ B.03

CĂN HỘ B.04

CĂN HỘ B.05

CĂN HỘ B.06

CĂN HỘ B.07

CĂN HỘ B.08

CĂN HỘ B.09

CĂN HỘ B.10

CĂN HỘ B.11

CĂN HỘ B.12

CĂN HỘ B.12a